Posts Tagged ‘bewustwording’

Interactieve kennisworkshop

juni 22, 2009

Marie-Jose van TriestC voor Succes is inmiddels uitgegroeid tot een kennisnetwerk van ruim 90 veelzijdige unieke interim professionals. Tijdens persoonlijke contacten en intakes groeide het idee een creatieve vorm  te zoeken om expertise uit mijn netwerk aan te bieden. Vrijwel iedereen is bekend met de traditionele en succesvolle vorm van inhuur externen op uurbasis voor projecten, interim management en capaciteit. 

De voorspellingen van het CPB dat eind 2010 9,5% van de beroepsbevolking werkeloos zal zijn,  lijken steeds meer werkelijkheid te worden. Een ongekend hoog percentage, met bijna niet te bevatten consequenties. Voor veel ondernemers en organisaties ligt de focus nu op overleven. De inzet van freelancers geniet grote voorkeur, echter gezien de huidige economische ontwikkelingen op dit moment voor veel bedrijven niet haalbaar.

De dagelijkse hectiek, negatieve berichtgeving en consequenties van kostenbesparing, vergen flexibiliteit en doorzettingsvermogen van ondernemers en managers. De expertise in het netwerk van C voor Succes is omvangrijk en veelzijdig. De interim professionals willen graag helpen, ondersteunen en inspireren. We geloven in kwaliteit en maatwerk. Daarom bieden we de mogelijkheid voor interactieve kennisworkshops, in te zetten voor teambuilding, coaching en training.

Ons eerste initiatief rondom het thema arbeid is positief ontvangen, met de vraag dit bij organisaties intern te organiseren. Gericht op hun branche, hun omstandigheid en met een duidelijke interne opdracht. Een interactieve kennisworkshop is de vorm, de inhoud komt tot stand in samenwerking met opdrachtgever. De kracht van de interim professional is de unieke persoonlijkheid, de ervaring, kan putten uit vele praktijkvoorbeelden en zich verplaatsen in de dagelijkse problematiek van de deelnemers. Door interactie, cases en oefeningen wordt gewerkt aan bewustwording en focus.  Verdieping en kennis vloeien voort uit de historische analyse van uw branche of dienstverlening.

Een betaalbare vorm van ontwikkeling en teambuilding. Ik ben benieuwd naar uw wensen, Marie-Jose van Triest.

Diversiteit binnen HRM en P&O

februari 9, 2009

marie-jose-van-triest-3aDat mensen het verschil maken, heb ik deze weken weer bevestigd gekregen. Het accent in persoonlijke ontmoetingen lag sterk op P&O en HRM, waarschijnlijk niet geheel toevallig. Interimprofessionals met een focus op HRM en P&O typeren zich veelal door een bescheiden karakter en een inhoudelijk gedreven ambitie. Dienstverlening, interpersoonlijke contacten, methodieken, visie, luisteren, resultaat, behoud en ontwikkeling van talent, staan centraal tijdens deze kennismakingen. Ik schets graag de verschillende karakter en hun visie.

De coach gericht op bewustwording, waarmee duidelijk wordt waarom gekozen is voor een bepaald vakgebied en branche. Deze coach slaagt er in interne onrust en onvrede om te buigen naar plezier en motivatie in werk. Heeft daarnaast succesvol trainingsprogramma’s opgezet en geimplementeerd voor young professionals. Gelooft in de kracht en potentie van talent passend bij de organisatie en cultuur.

De coach gericht op persoonlijke leiderschap. Kiest voor het benutten van de kracht van authenticiteit en werkt vanuit het zelfherstellend vermogen. Denken, voelen en handelen zijn een. Door intensief samen te werken, te inspireren, te ondersteunen en te confronteren, geeft ze professionals, managers en directeuren weer regie over werksituatie en leven. Deze frisse wind maakt het mogelijk te groeien en actief invulling te geven aan ambitie.

De P&O adviseur met (internationale) ervaring in diverse sectoren. Een kameleon, zelfstandig, creatief en direct. Een snelle denker, beschikt over veel vaardigheden en diepgang. Denkt in oplossingen en mogelijkheden. Heeft de gave en ervaring HR teams te coachen op een natuurlijke wijze. Haar positieve en spontane persoonlijkheid zijn hierin een belangrijke factor tot succes.

De projectmanager met een arbeidsverleden in de uitzendbranche. Benut haar ervaring en talent voor het organiseren en optimaliseren van externe inhuur met name voor technische en productiebedrijven. Brengt snel processen in kaart, weet efficiency te vergroten, kent de marges binnen tarief- en contractstructuur, weet balans te vinden in keuze intern en externe inhuur. Denkt in efficiency en commercie, rekent af met luiheid.

De Interim manager die gelooft in de kracht van Lean Thinking ook binnen HRM. “Leanmanagement is het door Toyota ontwikkelde (productie)-systeem waarin door het hele systeem optimale stroomlijning wordt nagestreefd middels volledige verwijdering van Muda (verspilling) en is erop gericht kwaliteit in te bouwen in het productieproces terwijl wordt vastgehouden aan het principe van kostenreductie. Het omvat alle bijbehorende technologie die benodigd is om deze doelstelling te verwezenlijken. ” Aldus Taichii Ohno. In Leanorganisaties is HR vervlochten met operatiemanagement en op die manier betrokken bij de dagelijkse ontwikkelingen van teamleden op de werkvloer.  In deze organisaties is HR het werk van iedere leidinggevende. De rol van HR zelf daarbij is om partner te zijn met de operatie en deze gelijktijdig te faciliteren.

Organisatie ondersteunende processen gefaciliteerd door HR zijn o.a.: 1)Commitment en instrumenten ten behoeve van stabiele werkgelegenheid, 2) eerlijk en consistent HR beleid en toepassing, 3) rustige gestage promotie en beloning voor teamwerk, 4) beleid ontwikkeling. In een leanorganisatie zij het de mensen die de sleutel vormen tot succes. Het gaat vooral om de ontwikkeling van een organisatiecultuur (leancultuur). Een productiesysteem (goederen, diensten), waarin afwijkingen en problemen snel helder, duidelijk worden en een HR systeem dat medewerker in staat stelt om deze problemen te willen en kunnen identificeren en ze op te lossen. Daarvoor zijn teamspelers nodig. Die getraind en competent genoeg zijn, die vertrouwen op hun leiding, zich veilig voelen en gemotiveerd zijn problemen op te lossen. In een leanorganisatie staat ‘wederzijds vertrouwen’ centraal. Het leren van fouten is onderdeel van het proces. Teamleden worden ondersteund om zich te kunnen ontwikkelen door systemen en door ‘learning by doing’, waarbij kennis en vaardigheden worden overgebracht door mentoren. Er is dagelijks contact tussen ‘leerling’ en coach.
Bent u geinteresseerd in Lean Thninking, dan verwijs ik u graag naar het boek ” Toyota Culture: The Heart and Soul of the Toyota Way” door Jeffrey K. Liker e.a. waaruit bovenstaande bewerking afkomstig is. En uiteraard is deze interimmanager graag bereid u nader te informeren over de mogelijkheden van Lean in uw organisatie.

De essentie van deze vijf verschillende professionals is hun gedrevenheid, persoonlijkheid en resultaatgerichte aanpak. Zij geloven in de kracht van het unieke individu, het zelfbewustzijn en de wil/bereidheid tot ontwikkeling en verbetermogelijkheden. Ze  hebben daar een passende combinatie van theorie en praktijk in opgebouwd die aansluit bij hun persoonlijkheid. Met passie en enthousiasme helpen ze u en uw team in uw proces, passend bij uw persoonlijkheid en uw organisatie. Het verschil en werken aan een duidelijk doel, uw doel, maakt onze samenwerking zo boeiend.  Marie-Jose van Triest